Kitkemisen aika

Julkaistu 8.7.2016

8.7.2016 #13

Rikkaruohojen kitkeminen vaatii sinnikästä työtä ja joskus myös työkaluja. Etenkin monivuotisten ja pitkäjuuristen rikkakasvien kitkemisessä tarvitaan erityistä huolellisuutta. Näin puutarhanhoitajia tavataan ohjeistaa.

Talousrikostorjunnan johtoryhmä pohti kuluneena keväänä tehokkaita kitkemiskeinoja talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi viisivuotiskaudelle 2016 – 2020. Saimme aikaan toimenpideohjelman, joka sisältää yhteensä 20 hanketta. Toimenpideohjelma löytyy sisäministeriön verkkosivuilta. Kärkihankkeiden iskusanoja ovat terve kilpailu, ennakoiva puuttuminen, tietojenvaihto ja rikostorjuntaketjun tehostaminen.

Kunkin hankkeen osalta mietittiin tarkasti jo etukäteen, minkä viranomaisten toimintaan asia liittyy ja keiden olisi syytä olla siinä mukana. Eri viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja yhteisten toimintamallien tärkeyttä korostetaan kautta linjan. Yhteistyötä kielteisten ilmiöiden ennalta estämiseksi on tarkoitus parantaa paitsi viranomaisten välillä myös yksityisen sektorin suuntaan.

Konkurssiasiamiehen tehtäviin kuuluu konkursseihin liittyvän talousrikollisuuden torjunta. Keinoina ovat erityisesti konkurssivelallisen tilien ja toiminnan erityistarkastukset ja konkurssin jatkaminen julkisselvityksenä valtion varoilla, jos ilmenee selvitystarpeita ja konkurssi olisi muutoin raukeamassa varojen vähyyden vuoksi. Lisäksi pesänhoitajat tekevät tarvittaessa rikosilmoituksen poliisille velallisen toiminnasta ja ilmoittavat liiketoimintakiellon määräämiseen liittyvistä havainnoistaan.

Konkurssiasiamiehen, pesänhoitajien ja julkisselvittäjien toimenpiteet ovat johtaneet usein rikosvastuun toteutumiseen ja myös taloudelliseen vastuuseen vahingonkorvausten kautta. Erityistarkastuksista lähes 80 % johtaa toimenpiteisiin, kuten tutkintapyyntöön tai takaisinsaantivaatimuksiin. Varoja kertyy sekä velkojille jako-osuuksina että valtiolle erityistarkastus- ja julkisselvityskustannusten takaisinperinnän kautta. Tämä toiminta vaikuttaa myös ennaltaehkäisevästi kasvaneen kiinnijäämisriskin johdosta.

Uudessa toimintaohjelmassa konkurssiasiamiestä koskee erityisesti kaksi hanketta: tilannekuvatoiminto harmaan talouden ilmiöiden tunnistamiseen ja rikosprosessin tehostamiseen tähtäävä yhteistyöhanke poliisin, syyttäjien ja Verohallinnon kanssa.

Tilannekuvatoiminnon käynnistyttyä konkurssiasiamies tulee raportoimaan omalta sektoriltaan ajankohtaisista ilmiöistä, jotka sulautuvat osaksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden kokonaiskuvaa. Yhteinen tilannekuva tuottaa tarpeellista tietoa päätöksenteon pohjaksi ja uusien haitallisten ilmiöiden tunnistamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Toimenpideohjelmassa on myös yhteistyöhanke rikosprosessin tehostamiseksi. Jo tätä ennen konkurssiasiamies on yhdessä poliisin ja syyttäjän kanssa hakenut toimintamalleja konkursseihin liittyvien rikosasioiden sujuvaan ja yhdenmukaiseen käsittelyyn. Käytännön yhteistyö rikosasioissa tapahtuu esitutkintaviranomaisen, syyttäjän ja pesänhoitajan tai julkisselvittäjän välillä, ja konkurssiasiamies voi osaltaan tukea hyvien käytäntöjen luomista.

Pohdittavaa liittyy erityisesti niihin esitutkintatilanteisiin, joissa konkurssi on raukeamassa varojen vähyyden vuoksi. Lain mukaan pesänhoitaja käyttää konkurssimenettelyn aikana keskitetysti asianomistajien puhevaltaa. Jos konkurssi raukeaa, pesänhoitajan määräys lakkaa, ja kaikkia teon aikaisia velkojia on kuultava erikseen asianomistajina. Tätä kysymystä on tarkoitus pohtia myös oikeusministeriön konkurssityöryhmässä, joka jatkaa syksyllä työtään.

Konkurssin ensisijaisena tarkoituksena on käyttää velallisen omaisuus konkurssisaatavien maksuun. Velkojien intressissä on siten saada kertymään konkurssipesään mahdollisimman paljon varoja mahdollisimman pienin kustannuksin. Rikosvastuun toteuttaminen puolestaan on yleinen yhteiskunnan tavoite, jota voidaan pitää meidän kaikkien etuna. Rikosprosessin kautta pyritään saamaan varoja konkurssipesään esimerkiksi vahingonkorvauksena. Velkojien ja yhteiskunnan tavoitteet ovat näin ollen pohjimmiltaan samansuuntaisia. Ohjelma sisältää myös keinoja tehostaa rikoshyödyn poisottamista. Ratkaistavaksi tulee samalla kysymys siitä, kenen pitäisi maksaa pesänhoitajan toimet rikosprosessissa.

On mielenkiintoista olla mukana luomassa uusia toimintamalleja. Toimintaohjelmassa on useita tärkeitä ja ajankohtaisia esimerkiksi korruptioon ja jakamistalouteen liittyviä hankkeita. Mitä paremmin harmaan talouden ja talousrikollisuuden kitkeminen onnistuu, sitä terveempää kilpailu on ja sitä helpompaa yritysten ja meidän kansalaisten on toimia oikein.

Jätä kommentti

Tähdellä ( * ) merkityt kohdat ovat pakollisia.