Konkurssiasiamiehen toimisto sijaitsee Helsingin Pasilassa, Ratapihantien ja Veturitorin risteyksessä.

Kon­kurs­sia­sia­mie­hen toi­mis­to

Kon­kurs­sia­sia­mie­hen toi­mis­to on kon­kurs­si­pe­sien hal­lin­non val­von­taa har­joit­ta­va it­se­näi­nen eri­tyis­vi­ran­omai­nen, joka toi­mii hal­lin­nol­li­ses­ti oi­keus­mi­nis­te­riön yh­tey­des­sä. Kon­kurs­sia­sia­mie­hen toi­mis­tol­la on toi­mi­pis­te Hel­sin­gis­sä.

Aloitetut konkurssit 1.1-30.6.2024

Aloitetut yrityssaneeraukset 1.1-30.6.2024

Neu­vot­te­lu­kun­nan suo­si­tuk­set

Kon­kurs­sia­siain neu­vot­te­lu­ku­nnan suo­si­tuk­set oh­jaa­vat hy­vää pe­sän­hoi­to- ja sa­nee­raus­ta­paa.
Tu­tus­tu suo­si­tuk­siin